Copyright 2019 - .

เข้าร่วมสมัครจิตอาสาฯในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

นักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เข้าร่วมสมัครจิตอาสาฯในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 12-31 ก.ค.


ระหว่างวันที่ 23,24,31 กรกฏาคม 2561
ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Credit ผู้ถ่ายรูป อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด