Copyright 2019 - .

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"

โครงการค่ายคุณธรรม"พุทธธรรมนำชีวิต"


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 

Credit ผู้ถ่ายรูป อาจารย์นวพล สายทอง