Copyright 2019 - .

ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24-27 เมษายน 2561
ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม