Copyright 2019 - .

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2561
วัน เสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม