Copyright 2019 - .

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรวมใจสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรวมใจสาธิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม