Copyright 2019 - .

การรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
ในวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม