Copyright 2019 - .

สาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ณ หอประชุมอาคารเรียนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม