Copyright 2019 - .

โครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

โครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในความดี มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยซึ่งมีความเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมจิตอาสาตลอด โดยจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561