Copyright 2018 - .

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561


การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ

การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ

ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งหมดมีสิทธิในการออกเสียง