Copyright 2018 - .

โครงการค่ายคุณธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม