Copyright 2018 - .

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตราชภัฎ 14 แห่ง

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 14 แห่ง


วันที่ 12 ธันวาคม 2560


ณ สนามกีฬาศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง ได้แก่


- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร