Copyright 2018 - .

นักเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนกับนักเรียน และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมนี้ไปใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในโรงเรียนและชีวิตประจำวันได้ด้วย