Copyright 2019 - .

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต และโครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนคนใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนว