Copyright 2020 - .

ขอเชิญนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์


ขอเชิญนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์


โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563


• นักเรียนชั้นม.1 สามารถลงทะเบียนเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
meeting number : 156 273 1023
meeting password : dsnpru20


• นักเรียนชั้นม.4 สามารถลงทะเบียนเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
meeting number : 156 703 7180
meeting password : dsnpru20


หมายเหตุ หากไม่สะดวกประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

ได้ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ตามวันและเวลาดังกล่าว