Copyright 2019 - .

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561

               ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดจำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียนพร้อมใบสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ...รายละเอียดเพิ่มเติม...