Copyright 2019 - .

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แวะเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏครปฐม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แวะเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏครปฐม และฝากคำแนะนำในการดำเนินงานตามพระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีใจความดังนี้
- ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู
- ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
- ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมน้อมนำและทำตามพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

{gallery}016{/gallery}