Copyright 2022 - .

สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า

 

1.    ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา
2.    นายเกษม เขมวราภรณ์ ที่ปรึกษา
3.    นางแน่งน้อย ตราชู ที่ปรึกษา
4.    นายวันชัย เนื่องสิกขาเพียร ที่ปรึกษา
5.    นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย นายกสมาคม
6.    นายปิยพงศ์ มณีศรี อุปนายก
7.    นายสืบพงษ์ รุจิไชยวัฒน์ อุปนายก
8.    อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ เลขาธิการ
9.    อาจารย์ ธันยนันท์
ศรีพันธ์ลม ผู้ช่วยเลขาธิการ
10.  อาจารย์ พรทิพา เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการ
11.  อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด ผู้ช่วยเลขาธิการ
12.  นางถวิตา ยิ้มใหญ่หลวง เหรัญญิก
13.  นางจุไรรัตน์ จิรธนานันท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14.  อาจารย์พรทิพา เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15.  ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช นายทะเบียน
16.  นายสมชาย ธนปฐมสินชัย ปฏิคม
17.  ด.ต.สฤษดิ์ สายสวาท ผู้ช่วยปฏิคม
18.  นางอุษณีย์ ศุภาดารัตนาวงศ์ ประชาสัมพันธ์
19.  นางสุกัญญา สมรรถประศาสตร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
20.  ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด กรรมการ
21.  นางจันจิรา ดุลพินิจธรรมา กรรมการ
22.  นางสุภาพร หินเมืองเก่า กรรมการ
23.  นายสุเทพ ลิ้มสุขนิรันดร์ กรรมการ
24.  พตท.กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ กรรมการ
25.  นายอภิรัฐ เปี่ยมคล้า กรรมการ
26.  นางณัฐปรียา รักอาชีพ กรรมการ
27.  นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์ กรรมการ
28.  นายกิติทัศ บุญชนะ กรรมการ
29.  นางสุกัญญา วานิชานนท์ กรรมการ