Copyright 2021 - .

งานแนะแนวและพนักงานฝ่ายต่างๆ

Noonepic

นางสาวสุนิสา บุญดวง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ ใจสุทธิ์
บรรณารักษ์

   

นางสาววารุณีย์  ดิษฐลำดับ
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ


 

นางสาวทิพย์ คีรินทร์
เลขานุการ

นางสาวสุนารี  เก่งวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

   

อาจารย์บุริมศีล  คำวงศ์ศา
ฝ่ายแนะแนว

นายนพรัตน์ เปี่ยมบุญ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

   

ผู้ช่วยบรรณารักษ์