Copyright 2021 - .

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      

       อาจารย์สาวิตรี  ใจแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 Noonepic

อาจารย์ศศิวิมล  สนิทบุญ

อาจารย์น้อยหน่า  ศรีทัศน์

อาจารย์เทิดศักดิ์ สกุลสุข


อาจารย์ชริดา  ศรีโสม


อาจารย์วรรณนิภา ปานหนุ


อาจารย์สุวรรณวุฒิ  พรพรหมศิริกุล

< alt="" />